Jak postępować w przypadku ujawnienia fałszywych pieniędzy?

Pomimo wysokich standardów bezpieczeostwa, także w Polsce dochodzi do przypadków fałszowania bądź wprowadzenia w obieg falsyfikatów waluty krajowej i waluty Euro. Należy podkreślid, że nie ma „perfekcyjnie wykonanych” fałszywych banknotów, których nie dałoby się wykryd, również bez stosowania środków technicznych.

Dlatego w przypadku wątpliwości sprawdź elementy zabezpieczające aby upewnid się czy banknot jest autentyczny.

Banknoty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było łatwo sprawdzid ich autentycznośd. Poszczególne nominały mają różne wymiary i są drukowane w odmiennych barwach. Wizerunki banknotów waluty polskiej i Euro znajdziesz pod nw. adresami internetowymi:

Wizerunki banknotów polskich »
Wizerunki banknotów euro »

Pamiętaj:

Próba posłużenia się fałszywym banknotem jest przestępstwem. Fałszywe banknoty są zatrzymywane bez prawa do zwrotu ich równowartości (Art. 35 ustawy o NBP (Dz. U. 05.1.2 z późniejszymi zmianami); zarządzenie Prezesa NBP w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. 89.32.255 z późn. zm.)

Nie wprowadzaj falsyfikatu do obiegu. Skontaktuj się z Policją.

Jak zachowad się w przypadku, gdy klient płaci fałszywymi pieniędzmi ?

  1. W każdym przypadku proszę powiadomid ochronę (jeżeli jest dostępna), jak również Policję na numer 997 lub 112. Proszę przekazad to klientowi i poprosid go o poczekanie.
  2. Nigdy nie należy oddawad klientowi fałszywych pieniędzy z powrotem, lecz przekazad je Policji.
  3. Proszę zadbad o to, żeby fałszywych banknotów dotykała możliwie najmniejsza liczba ludzi – aby nie zniszczyd odbitek linii papilarnych sprawcy. Jeżeli to możliwe proszę o włożenie banknotu do torebki papierowej lub koperty.
  4. PROSZĘ NIE SPROWADZAĆ NA SIEBIE ZAGROŻENIA !

Jeżeli klient chce się oddalid przed przybyciem Policji, proszę mu nie przeszkadzad. Proszę zanotowad w pamięci szczegóły jego wyglądu zewnętrznego. Czy jest w towarzystwie innych osób (opis tych osób)? Czy wsiadł do pojazdu mechanicznego (numery rejestracyjne). Proszę spróbowad przekazad Policji możliwie najdokładniejsze dane dotyczące wyglądu i zachowania osoby.

Jeszcze jedna wskazówka:

Z doświadczenia Policji wynika, że sprawcy wydając fałszywe banknoty chcą otrzymad możliwie dużą ilośd autentycznych pieniędzy. Zwykle za drobne i małowartościowe przedmioty płaci się banknotami o dużym nominale. W takich przypadkach proszę o weryfikację i nie poleganie wyłącznie na środkach technicznych. Proszę zaufad swojemu zmysłowi dotyku! W przypadku wątpliwości można wyjąd z kasy inny banknot i dokonad porównania.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktowad się z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem fałszerstw pieniędzy właściwej terytorialnie jednostki Policji, którzy chętnie udzielą Paostwu pomocy.

DOTKNIJ - POPATRZ – PRZECHYL

DOTKNIJ banknot aby wyczud papier banknotowy. Papier falsyfikatów jest często zbyt „wiotki” lub zbyt „gruby” w dotyku i nie wydaje charakterystycznego szelestu. Dotknij elementów wypukłych na przedniej stronie banknotu oznaczających nominał bądź bank emitujący, które powinny byd wyczuwalne w dotyku. Na banknotach waluty Euro w środkowej części u góry znajduje się element nadrukowany wypukłymi pionowymi liniami. Te linie wydają charakterystyczny dźwięk przy drapaniu ich paznokciem.

POPATRZ na wygląd elementów graficznych umieszczonych na stronie przedniej banknotu, które powinny byd wyraźne i kontrastowe.

Przy oglądaniu banknotu pod światło od strony przedniej znak wodny znajdujący się z lewej strony powinien mied jaśniejsze i ciemniejsze pola. Autentyczny znak wodny ma nieostre linie brzegowe a przejścia pomiędzy elementami jasnymi i ciemnymi są płynne. Znak wodny odpowiada głównemu motywowi graficznemu na banknocie. Na banknotach waluty polskiej jest to lewy profil króla, którego wizerunek umieszczono na środkowej części. Na banknotach Euro znak wodny odpowiada głównemu motywowi architektonicznemu, którym jest „brama” lub „okno”.

Pamiętaj, że znak wodny nigdy nie jest widoczny na powierzchni papieru, gdyż tworzy go modyfikacja grubości podłoża, w którym został utworzony.

Zabezpieczenie obustronne (recto-verso) występujące na banknotach waluty polskiej w prawej górnej części strony przedniej w postaci korony umieszczonej w owalu tworzy w świetle przechodzącym wypełnioną koronę wewnętrzną. Na banknotach Euro w górnej lewej części strony przedniej widoczne są elementy oznaczenia nominału, które w świetle przechodzącym tworzą pełną cyfrę.

Nitka zabezpieczająca jest umieszczona wewnątrz papieru banknotu. Na banknocie oglądanym pod światło widoczna jest jako ciemna linia na której można odczytad nominał banknotu oraz walutę (100 zł lub 100 EURO). Nitka nie jest widoczna na powierzchni papieru.

PRZECHYL - W banknotach o wyższych nominałach 50, 100 i 200 zł oraz 50, 100, 200 i 500 Euro umieszczono zabezpieczenie z farby zmieniającej barwę w zależności od kąta patrzenia.

W banknotach waluty polskiej zabezpieczenie ma postad symboli (odpowiednio dla nominału: litera K z koroną, rozeta i wieniec) na stronie przedniej w prawej części. Barwa farby zmienia się z różowo – fioletowej na oliwkowo – zieloną.

Na banknotach Euro na stronie odwrotnej w prawym dolnym rogu umieszczono duże, cyfrowe oznaczenie nominału, które zmienia barwę z fioletowej/purpurowej na oliwkowy/brązowawy.
Na banknotach polskich o nominale 200 zł oraz na banknotach Euro znajduje się zabezpieczenie holograficzne. Przy pochyleniu banknotów widoczny jest tzw. efekt tęczy oraz symbole i oznaczenia. Na banknocie o nominale 200 zł widoczny jest nominał oraz napis NBP a na banknotach waluty Euro nominał i symbol Euro.

Na banknotach waluty polskiej w prawym dolnym rogu strony przedniej umieszczono zabezpieczenie o nazwie efekt kątowy. W zależności od kąta patrzenia widoczny jest nominał banknotu (10 i 20 zł) a w przypadku wyższych wartości (50, 100 i 200 zł) widoczny jest nominał i korona.

Opracowano w Zespole do Zwalczania Fałszerstw Pieniędzy
Wydziału dz. ZPK Centralnego Biura Śledczego KGP

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)