Zasady zachowania się podczas imprez sportowych

Najistotniejsze przepisy dotyczące kibiców:

 • wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
 • służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  • sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
  • dokonywania sprawdzania osób przy użyciu sprzętu technicznego do wykrywania metali i materiałów wybuchowych
  • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
  • wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych
 • osoba, która nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego przez służby porządkowe lub służby informacyjne, albo polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową w miejscu oraz czasie trwania imprezy - podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł
 • podczas Mistrzostw Europy na stadionach sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych do 3,5% odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych
 • palenie papierosów w miejscach użyteczności publicznej takich jak przystanki autobusowe, środki komunikacji miejskiej, puby, restauracje, a także stadiony, jest zabronione

Pamiętaj również o niebezpieczeństwie ataku terrorystycznego:

 • nie zostawiaj swojego bagażu bez nadzoru by nie wzbudzał podejrzeń
 • jeśli zauważysz podejrzanie zachowującą się osobę lub bagaż pozostawiony bez opieki natychmiast poinformuj o tym służby porządkowe lub funkcjonariusza Policji 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)