Tagi

STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ POLICJI

W dniu 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff Michael Platini, szef UEFA wskazał gospodarzy Turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Organizacja UEFA EURO 2012 została powierzona do wspólnej realizacji Polsce i Ukrainie. Polska w ramach przygotowań do tego wydarzenia zobowiązana jest do zaplanowania i zrealizowania różnego rodzaju przedsięwzięć, które są konieczne dla organizacji i prawidłowego przebiegu Turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Jednym z zasadniczych celów, jaki musi osiągnąć gospodarz imprezy, postawionym przez organizatora przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju […] oraz porządku publicznego w miejscach prowadzenia rozgrywek, na trasach przemieszczania się kibiców i uczestników imprezy, w miejscach publicznego oglądania meczów, środkach komunikacji publicznej oraz miejscach oficjalnych Turnieju […]. Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju […] spoczywać będzie na polskiej Policji.

Kluczowe dokumenty planistyczne w procesie przygotowań

Zamiar działania Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012” (24 lipca 2007 r.) – pierwszy dokument planistyczny w Policji, definiujący wstępną analizę ryzyka, organizację działań policyjnych, określający etapy i priorytety procesu prowadzonych przygotowań do tego wydarzenia oraz przeprowadzenie operacji policyjnej zabezpieczenia przebiegu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.

Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (18 maja 2010 r.) wraz z załącznikami oraz portfelem projektów policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dokument wraz 18 kartami projektów, definiuje wszystkie obszary prowadzonych w Policji przygotowań do tego międzynarodowego wydarzenia. Karty projektów dostosowane zostały do standardów, zasad i metodologii zarządzania projektami oraz systemu PPM Clarity (Project Portfolio Management), który administrowany jest przez PL 2012 Spółkę z o. o. Na podstawie danych zawartych w informatycznym systemie do zarządzania projektami – PPM Clarity, stan realizacji policyjnych projektów na koniec grudnia 2011 roku, osiągnął poziom 50, 8 %, spośród całkowitej liczby 1 278 zadań. Żaden z projektów nie jest opóźniony, zadania realizowane są w terminie.

Przedsięwzięcia oraz podjęte inicjatywy (zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji)

Policja uczestniczyła w przygotowaniu projektu i procesie procedowania Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw oraz aktów wykonawczych do ustawy. Kluczowe zmiany dotyczące Turnieju zawarto w Rozdziale 9a – zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.

Policja podjęła inicjatywę legislacyjną w wyniku, której otrzymała zgodę Podsekretarza Stanu w MSW na podjęcie prac legislacyjnych nad projektem: zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji orazzarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. Ww. projekty mają na celu zapewnienie niezbędnego otoczenia prawnego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w zakresie wsparcia działań Policji, ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Jednocześnie w Policji prowadzone są prace nad procedowaniem projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Rozporządzenie reguluje wprowadzenie zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze całego państwa, w okresie od 25 maja 2012 r. do 3 lipca 2012 r.

Komenda Główna Policji przygotowała Międzynarodową Konferencję Uzgodnieniową – Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (27 – 29 czerwca 2011 roku). W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli delegacji zagranicznych. Celem konferencji były robocze ustalenia z poszczególnymi państwami w odniesieniu do międzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji w trakcie UEFA EURO 2012, a także zaprezentowanie projektu „Memorandum of Understanding”. Podczas paneli roboczych poruszone zostały również kwestie dotyczące przyjęcia delegacji zagranicznych sił wsparcia: w aspekcie zakwaterowania, wyposażenia, składu delegacji, rozmieszczenia i oczekiwań. Druga konferencja uzgodnieniowa – Kijów 16 lutego 2012 roku.

W celu zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego, które umożliwi Komendantowi Głównemu Policji zaproszenie policyjnych sił wsparcia z innych państw do udziału w zabezpieczeniu EURO 2012 oraz przekazywania przez inne państwa informacji związanych z bezpieczeństwem tej imprezy sportowej, w Komendzie Głównej Policji opracowany został projekt Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a organem administracji państwowej delegującym na terytorium RP policyjne siły udzielające przedmiotowego wsparcia. Projekt Wspólnej Deklaracji […], oprócz wskazania podstaw prawnych do prowadzenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych, odnosi się również do kwestii: wsparcia kadrowego, wymiana informacji, zabezpieczenia przejazdu kibiców, działań w zakresie kontrolowania wjazdu kibiców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracy z mediami. Trwają uzgodnienia w tym obszarze.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyło zadanie inwestycyjne dotyczące przygotowania Centrum Dowodzenia Operacją (CDO), w tym Centrum Wymiany Informacji (CWI) – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt. „MISTRZOSTWA EUROPY 2012” („ME 2012”), (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn. zm.). CDO stanie się głównym ośrodkiem zarządzającym prowadzonymi działaniami przez Policję na rzecz bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Ponadto w ramach ww. rozporządzenia, Policja zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu”. Obiekt został oddany do użytkowania w lipcu 2010 roku.

Policja uczestniczy w projekcie pn. Most współpracy Polska – Austria, którego celem jest pozyskanie doświadczeń i dobrych praktyk Austrii, jako współorganizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2008 roku. Polska Policja aktywnie uczestniczy w pracach gremiów międzynarodowych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Uczestniczy w posiedzeniach Football Experts Group w ramach Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) oraz od kilku lat aktywnie partycypuje w spotkaniach grupy Think-Tank. W ramach współpracy w powyższych gremiach, Polska brała udział w pracach i konsultacjach związanych z opracowaniem podręcznika bezpieczeństwa dla międzynarodowych masowych imprez sportowych.

Przygotowano i wdrożono „Instytucję spottersa w Policji polskiej”, do końca 2011 roku przeszkolonych zostało łącznie 264 policjantów.W 2011 roku utworzono grupę policjantów, którzy stanowią Spotters Team Polska (policjanci-spottersi polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej). Policjanci kierowani są na mecze każdorazowo w przypadku rozgrywania spotkań przez reprezentację narodową na terenie kraju oraz w miarę możliwości, gdy mecz odbywa się poza granicami Polski.

Przygotowywani są policjanci w charakterze opiekunów reprezentacji narodowych (14 funkcjonariuszy Policji wyłoniono w postępowaniu kwalifikacyjnym do pełnienia funkcji oficera łącznikowego, ang. TSLO) przebywających na terenie naszego kraju drużyn piłkarskich, państw biorących udział w UEFA EURO 2012. W celu optymalnego i profesjonalnego przygotowania policjantów do pełnienia funkcji TSLO opracowano dokument pn. „Plan przygotowania i pracy policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas ME UEFA EURO 2012”.

W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji, realizowane są kursy językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których uczestniczy około 6200 policjantów. Policjanci biorący udział w kursie w 2012 roku realizować będą zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego.

Wdrażana jest filozofia działania polskiej Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla policjantów w całym kraju, na podstawie wprowadzonego programu doskonalenia zawodowego przygotowującego policjantów do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez masowych, w tym podczas Turnieju finałowego EURO 2012. W ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla policjantów w całym kraju do chwili obecnej przeszkolono około 1000 trenerów i 50 tys. policjantów.

W Komendzie Głównej Policji przygotowano analizę ryzyka w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012. Prowadzone są prace w ramach Zespołu ds. Analizy Ryzyka, powołanego decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Podsekretarza Stanu w MSW na mocy uchwały nr 3 Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 16 grudnia 2010 r.

W Komendzie Głównej Policji prowadzone są prace związane z przygotowaniem i wydaniem podręcznika – informatora dla policjantów Zagranicznych Sił Wspierających.

Jednostki i komórki organizacyjnej Policji w ramach programów profilaktycznych przygotowują oraz prowadzą między innymi takie projekty, jak „Jestem Kibicem przez duże K”, „Pseudokibic”, „Kibic z klasą” , „Kibic”,„Potrafię kibicować - EURO 2012".

Policja realizuje szereg zakupów sprzętu i wyposażenia, które również będą wykorzystywane podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. W ostatnim czasie dokonano zakupu sprzętu transportowego dla Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w całym kraju, łącznie 600 oznakowanych pojazdów służbowych. Ponadto dokonano zakupu 24 sanitarek oraz 13 Ruchomych Stanowisk Dowodzenia, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego PZ.

Policja uczestniczy w ćwiczeniu zgrywającym podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami EURO 2012 pod krypt. „LIBERO”, organizowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W IV kwartale 2011 roku dokonano ewaluacji portfela projektów policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zdiagnozowano nowe zadania w ramach poszczególnych projektów oraz określono priorytetowe działania na 2012 rok. Należą do nich:

 • organizacja kierowania, współdziałania i zapewnienia łączności podczas operacji policyjnej „ME 2012”;
 • przygotowanie dokumentacji planistycznej operacji policyjnej pod krypt. „ME 2012”;
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla obsady CDO w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
 • przygotowanie narzędzia teleinformatycznego do prowadzenia dokumentacji działań, w czasie rzeczywistym w CDO;
 • przygotowanie zasad, form oraz trybu współpracy i wymiany informacji ze służbami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa EURO 2012;
 • rekonesanse obiektów stadionowych na których będą rozgrywane mecze EURO 2012;
 • przygotowanie policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich;
 • przygotowanie polityki akredytacyjnej na potrzeby EURO 2012;
 • prowadzenie police screeningu na rzecz bezpieczeństwa EURO 2012;
 • podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 z krajami uczestnikami turnieju finałowego oraz krajami graniczącymi terytorialnie z RP;
 • realizacja testowych zabezpieczeń meczów piłki nożnej reprezentacji Polski;
 • przygotowanie Spotters Team Polska;
 • opracowanie planu przyjęcia delegacji zaproszonych przedstawicieli służb porządku publicznego państw biorących udział w EURO 2012 oraz państw graniczących terytorialnie z RP;
 • sporządzenie analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa Turnieju Finałowego;
 • realizacji działań obejmujących bezpieczny transfer kibiców, przemieszczających się przez teren województw, graniczących z Ukrainą;
 • zabezpieczenie stref publicznego oglądania meczów;
 • uruchomienie CDO – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt. „ME 2012”.
 • rekonfiguracja kalkulacji tzw. związków taktycznych, a także obsady etatowej CDO;
 • realizacje eskort policyjnych podczas EURO 2012 dla drużyn, UEFA VIP oraz osób podlegających szczególnej ochronie;
 • zapewnienia hoteli i zaplecza kwatermistrzowskiego oraz obsługi dla zagranicznych sił wsparcia oraz ich opiekunów – polskich policjantów;
 • przygotowanie i zapewnienie obsługi logistycznej dla sił kierowanych centralnie w ramach operacji policyjnej, tzw. związków taktycznych.

Stopień gotowości Policji do UEFA EURO 2012

Stan gotowości dla sił i środków Policji w ramach operacji policyjnej pod krypt. „ME 2012”, został określony w dokumencie Koncepcji przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i wyznaczony na dzień 15 maja 2012 roku, godz. 08.00. W tym dniu uruchomiony zostanie sztab dowódcy operacji policyjnej – CDO, umiejscowiony na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Opracowano w Wydziale Operacyjnym Głównego Sztabu Policji KGP 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)